Online Courses

Register for the upcoming courses online

1 thought on “Online Courses

  1. பண்டை கால மக்களின் வரலாற்றினை பற்றி அறிய சங்க கால இலக்கியங்களும் இடைக்கால கல்வெட்டுக்களும் சில புழங்குப்பொருட்களும் உறுதுணையாக உள்ளன .அச்சிறப்பு மிக்க கல்வெட்டுகள் குறித்த அறிவினைப் பெறுதல் அக்கால வரலாற்றினை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள உதவும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *